Verslag RKT-6, 6e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit, Maandag 27 juni 2022
Datum: Maandag 27 juni 2022

In de 6e Regionale Klimaattafel zijn ingediënten gepresenteerd voor een duurzame mobiliteit. We hebben gehoord hoe electrische auto's de wisselingen in zon- en wind-energie kunnen opvangen en piekbelasting van het energienet kunnen voorkomen. Het LVM heeft voorbeelden van maatregelen laten zien die in de regio te nemen zijn. Tenslotte is met de aanwezigen een begin gemaakt met het verzamelen de ingrediënten voor een plan voor de Utrechtse regio. Iedereen kan inzichten delen op: http://hoebewustreisjij.nl/survey/index.php/513448

Tijd: 18.30 – 20.30 uur
Locatie: Provinciehuis. Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.
Programma:
18:00 Zaal open; inloop met broodje
18:30 Wat en waarom van een Regionale Klimaattafel – Michiel van Weele
(https://KrachtvanUtrecht.nl )
18:40 Utrecht eerste bidirectionele stad en regio - Robin Berg
(https://wedrivesolar.nl )
19:00 Inzichten vanuit het Laboratorium voor Verantwoorde Mobiliteit – Hans Jeekel (https://labverantwoordemobiliteit.nl/)
19:20 Ruimte voor vragen
19:30 Interactieve sessie- vraag en antwoord Naar een Utrechts klimaatakkoord ?


Doel van de sessie: introductie presentatie hier
Kennis delen en beeldvorming m.b.t CO2 reductie in de Utrechtse regio. Er zou een maatschappelijke tafel moeten komen: in aanvulling op de besloten bestuurstafels U16, waardoor een gemeente-overstijgend, open platform ontstaat. Waar de mobiliteit plaats vindt is een gevolg van her Ruimtelijk Ordeningsbeleid. 2/3 van het autoverkeer heeft een regionale oorsprong. (NB: dit zijn algemeen landelijke cijfers van enkele jaren geleden).

We Drive Solar logo
Utrecht eerste bidirectionele stad en regio
https://www.wedrivesolar.nl
- presentatie hier

Robin Berg werkt voor ‘We drive solar’. Die zijn betrokken bij 10k zonnepanelen op 25 daken in de regio. Ook bij het Lombok project: smart grid, waardoor er 24 uur per dag elektriciteit beschikbaar is.
Dit gebeurd d.m.v. ontlaadpalen, hetgeen leidt tot opslag (en teruggave) van energie. Er zijn ongeveer 10k aan auto’s nodig voor alle mogelijke opslag in de regio. Er zijn op dit moment 13k aan elektrische auto’s. Er zijn meer dan 500 zulke (bi-directionele) laadpalen in Utrecht. Verder is er net een samenwerking aangegaan met Sion, een Duitse autofirma. Maar er wordt ook samengewerkt
met RTL, een stadsdeal met twee ministeries, NEPROM, BPD en Synchroon.

LVM logo

Inzichten vanuit het Laboratorium voor Verantwoorde Mobiliteit
https://labverantwoordemobiliteit.nl/ - presentatie hier
Stedelijke mobiliteit in stedelijk weefsel. Daarbij zijn de randgebieden erg belangrijk. De mobiliteitssector blijft achter bij de klimaatopgave. Er zij te weinig initiatieven.

De zes thema’s waar het lab tot nu toe aandacht aan heeft besteed zijn:
 1. Auto’s afhankelijkheid
 2. Mobiliteit algemeen en ‘smart mobility’
 3. Toegankelijkheid voor iedereen
 4. Mobiliteit in de stedelijke ruimte
 5. De klimaatopgave
 6. Aanvoerketens en goederenvervoer

Er is door de TU Eindhoven hiernaar onderzoek gedaan en daaruit is een notitie voortgekomen, inclusief persberichten en een media campagne (met nieuwsbrieven).

Uit onderzoek blijkt het volgende scenario het meest waarschijnlijk:
2042 57% van de voertuigen heeft nul emissie
2050 90% van de voertuigen heeft nul emissie

Dit betekent:
1) dat er een versnelling moet komen van de aanschaf van elektrische auto’s.
2) Het klimaatbeleid voor mobiliteit moet systematischer.
3) Er moet een link worden gelegd tussen mobiliteit en ethiek (de autogebruikers ruimen hun uitlaatgassen niet op),
4) De overheid moet de focus leggen op de MaaS (mobiliteit as a Service)
5) Er moet een snelle groei komen van de e-trucks.
6) Maar het belangrijkst is dat er gesaneerd moet worden op mobiliteit

Hiervoor is een veelheid van maatregelen nodig
 • De bezettingsgraad van de vervoersmiddelen moet omhoog
 • De dieptebehoefte aan gemak is te hoog
 • Er is een te lage beladingsgraad van vrachtauto’s
 • Er is een belemmerende cultuur van ‘just in time’
 • De transportprijzen zijn te laag (doorbelasten milieukosten)
 • Te lage vliegprijzen
 • De werkgevers hebben een rol om het autogebruik te stimuleren
 • De politiek waardeert het autobezit
 • De politiek behandelt de klimaatcrisis niet als een mobiliteitsissue
 • Er is een strijd tussen de overheid en de steden
 • Het OV innoveer te weinig
 • Het onvermogen om Europees een railnet te realiseren
 • We bieden een overmaat aan parkeerplaatsen aan.

Specifiek moeten de randgebieden minder auto-afhankelijk gemaakt worden door de rol van fiets en het OV te vergroten, en auto’s te delen.
De woningsopgave levert hiervoor  een kans: We kunnen ontwerpen op nabije voorzieningen (vooraf) en vervoerders kunnen betrokken worden bij de ontwikkelingstafel
Wel moet nagedacht worden over regie en budget: Hoe wordt reductie van mobiliteit meegenomen in de ruimtelijke ordening ? Wie investeert in mobiliteitsdiensten? Hoe komen we voorbij de pilots, naar massaal uitrollen/schaalvergroting ?

Het LVM daagde de de zaal uit om te komen met antwoorden op deze vragen. In de discussie kon niet iedereen aan het woord komen. Daarom vragen we aanwezigen (en andere geinteresseerden) hun inzichten te delen op:
http://hoebewustreisjij.nl/survey/index.php/513448